Product > ผลงาน > มุ้งจีบราง
ชื่อสินค้า : มุ้งจีบราง
รายละเอียด :

     มุ้งจีบแบบมีรางธรรมดา เมื่อติดตั้งจะมีรางที่พื้นขนาดกว้าง 2.70 ซม. สูง 2.30 ซม.
เหมาะกับหน้าต่าง ทุกประเภท อาทิเช่น บานเลื่อน บานกระทุ้ง บานสวิง ใช้ได้กับวงกบทุกประเภท
และมีสลิงยึดผ้ามุ้งทั้งล่างและบน เพื่อป้องกันการตกของมุ้งในการใช้งานประจำวัน จึงทำให้มุ้งคงสภาพเดิม
และไม่เกิดอาการผ้ามุ้งหลุดออกจากตัวเฟรมแม้ใช้มาเป็นระยะเวลานาน