Product > มุ้งจีบ > มุ้งจีบรางเตี้ย
ชื่อสินค้า : มุ้งจีบรางเตี้ย
รายละเอียด :

   มุ้งจีบแบบรางเตี้ย  เมื่อติดตั้งจะมีรางที่พื้นขนาดกว้าง 2.70 ซม.แต่สูงเพียง 1 ซม.
เหมาะสำหรับประตู เพราะตัวรางที่มีความสูง 1 ซม. ป้องกันการเดินสะดุดได้
และมีสลิงยึดผ้ามุ้งทั้งล่างและบน เพื่อป้องกันการตกของมุ้งในการใช้งานประจำวัน จึงทำให้มุ้งคงสภาพเดิม
และไม่เกิดอาการผ้ามุ้งหลุดออกจากตัวเฟรมแม้ใช้มาเป็นระยะเวลานาน